Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Delikatesy & Spirytualia Książęce, dostępny pod adresem internetowym
www.delikatesyksiazece.pl, prowadzony jest przez spółkę Książęca Tradycja Sp. z o.o. z
siedzibą w Pszczynie 43-200, Rynek 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIIWydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00008215 kapitale zakładowym 5000,00 PLN, NIP
6381840259, REGON 385199865.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca
w ramach Sklepu produkt w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością
gospodarczą, jeżeli nie ma ona dla niego charakteru zawodowego.
2. Sprzedawca –Spółka Książęca Tradycja Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Rynek
17,kod pocztowy 43-200, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach , VIIIWydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000821586, o kapitale zakładowym 5000,00 PLN, NIP
6381840259, REGON 385199865
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która
nabywa Produkt(y) w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli
Umowa Sprzedaży ma dla niej charakter zawodowy, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.delikatesyksiazece.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 17
2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@delikatesyksiazece.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32/4490531, +48/781491720
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL96 8448 0004 0038 8788 2000 0001
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się osobiście oraz telefonicznie ze Sprzedawcą w
godzinach: poniedziałek-sobota 10:00 – 18:00, niedziela 12:00 – 18:00
7. Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
2. włączona obsługa plików cookies,
3. zainstalowany program FlashPlayer.
2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane poprzez Konto lub przy wykorzystaniu
Formularza zamówienia bez rejestracji.

§ 5
Informacje ogólne

1. Produkty umieszczone na stronie internetowej www.delikatesyksiazece.pl nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaproszenie do
zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy w związku z czym mogą wystąpić
różnice pomiędzy etykietami, w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach
Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze
Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a szczególności w razie
podania w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia danych niezgodnych z
prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszające
prawa osób trzecich, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o ukończeniu 18
roku życia lub jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą złożyła
niezgodne z prawda oświadczenie, że Umowa Sprzedaży nie jest związana z jej
działalnością zawodową.
4. Klient, który zostanie pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
wybrany Produkt(y) oraz koszt wybrany sposób dostawy (obejmujący koszt
spakowania Produktów, opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której
Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
9. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie,
usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
10. Jeżeli przedmiotem Umowy wyrób zawierający alkohol lub tytoń zamówieniemoże
zostać złożone wyłącznie przez Klienta, który w chwili składania zamówienia
ukończył18 lat.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych:
– imię, nazwisko
– opcjonalnie nazwa firmy
– adres
– numer telefonu
– adres mailowy
– numer NIP, jeżeli zamówienie składane jest przez Przedsiębiorcę lub osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą będącą Konsumentem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, żądającego wystawienia faktury VAT,
– oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, czy Umowa
sprzedaży ma dla niej charakter zawodowy, czy też nie.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń
wskazanych w pkt. 1 powyżej.
3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
przez Klienta w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adresy podane w § 3.
5. Klient nie może upoważniać innych osób do korzystania z jego Konta, w tym
ujawniać hasła innym osobom. W razie przejęcia Konta przez osobę trzecią, Klient
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Konta(opcjonalnie);
2. Wybrać Produkt lub Produkty będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz złożyć
oświadczenia wskazane w § 6 pkt. 1, jeśli dotyczy,
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link
przesłany w wiadomości e-mail,
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7. Złożenie zamówienia wymaga dodatkowo akceptacji niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku niedostępności Produktu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta
przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej komunikat –
informujący, że Sklep nie może potwierdzić złożonego zamówienia, ewentualnie
wskazując wydłużony czas oczekiwania na zamówiony Produkt lub Produkty. W takiej
sytuacji Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym Sklep, wyrazić zgodę na
wydłużony termin oczekiwania na Produkt lub dokonać zakupu innego Produktu.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek17
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność gotówką lu elektronicznie – karta lub blik przy odbiorze osobistym
2. Płatność gotówką za pobraniem – dostawa kurier
3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
4. Płatności elektroniczne kartą płatniczą lub blik
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia lub
za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
1. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym dniem zapłaty jest
dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. w przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane,
2. płatności elektronicznych – kartą lub blik – przy czym dniem zapłaty jest dzień
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane,
3. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
4. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki lub płatność elektronicznakartą
płatniczą lub blik, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze
przesyłki
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w mailu (z zastrzeżeniem ustępu 6
niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za termin dostawy od chwili
wydania przesyłki przewoźnikowi.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia, przy czym koszty dostawy
realizowanej częściami pokrywa Klient.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się w następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne – blik lub kartą płatniczą – od dnia zapłaty.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.
10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, po skompletowaniu całego
zamówienia.
11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne – blik lub kartą płatniczą – od dnia zapłaty.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy
odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, zawiera koszty dostawy Produktu (transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego
w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
14. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub w części, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu oraz odesłanie Produktu lub Produktów,
których dotyczy odstąpienie na adres Sprzedawcy.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak jego
wykorzystanie nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży
uważa się za niezawartą.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
żadnymi kosztami.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli
Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą.
7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu powinna zostać
ustalona z pracownikiem sklepu.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu,
2. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient będący
Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące
rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że reklamację
Klienta uznał za uzasadnioną.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).

§ 13
Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
to odrębną zgodę – także w celach marketingowych Sprzedawcy.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych
kartą płatniczą lub blik Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania (aktualizowania), jak
również żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie należy zgłaszać w formie pisemnej
lub mailowej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany
zasad funkcjonowania Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.